Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst archieven Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en voorgangers

Geldend van 27-04-2016 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst archieven Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en voorgangers

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de nog niet overgedragen archiefbescheiden van zijn voorgangers de Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) vanaf 1946’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘lijst van categorieën te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden van de BVD en zijn voorgangers’ over de periode 1945 – heden (vastgesteld bij besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Binnenlandse Zaken, nr. 97.553.BdV/EIB d.d. Oktober 1997 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 217 d.d. 11 november 1997)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 maart 2016

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris

,

M.L. Engelhard

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

De directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,Luitenant-generaal b.d.

R.A.C. Bertholee

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten]