Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling uitvoering Wet implementatie Nagoya Protocol

Geldend van 23-04-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 31 maart 2016, nr. WJZ/15145152, houdende uitvoeringsbepalingen van de Wet implementatie Nagoya Protocol (Regeling uitvoering Wet implementatie Nagoya Protocol)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wet implementatie Nagoya Protocol;

Besluit:

Artikel 1

De voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet implementatie Nagoya Protocol zijn:

  • a. artikel 4, eerste, tweede, derde, vijfde, zesde en achtste lid, artikel 7, eerste en tweede lid, en artikel 8, derde lid, van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie (PbEU 2014, L 150);

  • b. artikel 3, eerste lid, tweede volzin, en artikel 4, vierde lid, van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866 van de Commissie van 13 oktober 2015 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat het register van collecties, het toezicht op de naleving door gebruikers en beste praktijken betreft (PbEU 2015, L 275).

Artikel 2

Een collectiehouder dient een verzoek om opneming van zijn collectie in het register van collecties in de Unie, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie (PbEU 2014, L 150) bij de Minister van Economische Zaken in.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoering Wet implementatie Nagoya Protocol.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 maart 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam