Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD stelsel

Geldend van 20-04-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 april 2016, nr. WJZ/16008896, tot instelling van de Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD-stelsel

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD-stelsel;

 • c. het stelsel: Het stelsel voor elektronische toegangsdiensten;

 • d. afsprakenstelsel: het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten als bedoeld in het Instellingsbesluit besturing elektronische toegangsdiensten.

Artikel 2

 • 1 Er is een Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het stelsel.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. het adviseren van de minister over de toetreding van partijen tot het stelsel;

  • b. het adviseren van de minister over het optreden tegen toegetreden partijen die zich niet houden aan het afsprakenstelsel;

  • c. het adviseren van de minister over het optreden bij incidenten die de betrouwbaarheid en veiligheid van het stelsel ernstig bedreigen.

Artikel 3

De commissie adviseert de minister:

 • a. binnen twee weken na ontvangst van een dossier over toetreding door een partij tot het stelsel of de minister daarover positief kan beslissen;

 • b. binnen twee weken na ontvangst van een dossier over het niet nakomen van een afspraak in het afsprakenstelsel over te ondernemen acties;

 • c. per ommegaande bij incidenten die de betrouwbaarheid en veiligheid van het stelsel ernstig bedreigen.

Artikel 4

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste drie andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding van € 275.

Artikel 7

Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden voor een periode van 1 maart 2016 tot en met 31 december 2017 tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer dr. J.J. Borking, tevens voorzitter;

 • b. de heer mr. drs. T.F.M. Hooghiemstra;

 • c. de heer drs. C. Franke.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2016.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD stelsel.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 14 april 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp