Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2016[Regeling vervallen per 06-01-2017.]

Geldend van 01-05-2016 t/m 05-01-2017

Volmacht en machtiging van de Kamer van Koophandel aan de leden van de Kamer Koophandel en de manager DOP inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2016 (Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2016)

Artikel 1 [Vervallen per 06-01-2017]

Dit besluit komt in de plaats van de Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2014 van 13 januari 2014 (Stcrt. 23 januari 2014, nr. 1720).

Artikel 2 [Vervallen per 06-01-2017]

In deze volmacht en machtiging wordt verstaan onder:

  • a. leden van de Kamer van Koophandel: de voorzitter en de overige leden van de Kamer van Koophandel, als bedoeld in artikel 6 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

  • b. manager DOP: een natuurlijk persoon aangesteld door de Kamer van Koophandel in vaste of tijdelijke dienst of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel belast met de leiding van het bureau digitaal ondernemersplein;

  • c. het bedrag: het bedrag exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 3 [Vervallen per 06-01-2017]

  • 1 Aan de leden van de Kamer van Koophandel wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen, die verband houden met de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van het digitaal ondernemersplein op grond van artikel 5 van de Wet op de Kamer van Koophandel, voor zover er niet gewacht kan worden op een besluit van de Kamer van Koophandel en met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 100.000 per verplichting niet te boven gaat.

  • 2 Aan de leden van de Kamer van Koophandel wordt voorts, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden voor de schriftelijke afdoening en ondertekening van stukken die voortvloeien uit de door de Kamer van Koophandel genomen besluiten.

Artikel 4 [Vervallen per 06-01-2017]

Aan de manager DOP wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen, die verband houden met de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van het digitaal ondernemersplein op grond van artikel 5 van de Wet op de Kamer van Koophandel, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 33.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 5 [Vervallen per 06-01-2017]

Het krachtens volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6 [Vervallen per 06-01-2017]

De Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2014 van 13 januari 2014 (Stcrt. 23 januari 2014, nr. 1720) wordt ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 06-01-2017]

Deze volmacht en machtiging treedt in werking op 1 mei 2016.

Artikel 8 [Vervallen per 06-01-2017]

Deze volmacht en machtiging wordt aangehaald als: Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2016.

Deze volmacht en machtiging wordt in de Staatscourant geplaatst.

Utrecht, 11 april 2016

C.J.G. Zuiderwijk

Voorzitter Kamer van Koophandel

H.E. van Baasbank

Lid Kamer van Koophandel

R.A.A.M. Coolen

Lid Kamer van Koophandel

H.W.M.W. ten Cate

Lid Kamer van Koophandel