Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee

Geldend van 10-04-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 31 maart 2016, nr. WJZ/16048534, houdende regels over de toepassing van artikel 62, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie voor productie-installaties voor de productie van windenergie op zee (Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee)

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

Deze beleidsregel is van toepassing op het wijzigen van de realisatie of exploitatie van een productie-installatie voor de productie van windenergie op zee in afwijking van het plan, voor zover het een wijziging ten aanzien van de eigenschappen van de productie-installatie betreft.

Artikel 3

 • 2 Van essentieel wijzigen als bedoeld in artikel 62, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie ten aanzien van de productie-installatie is in ieder geval sprake bij:

  • a. een wijziging van het aantal turbines dat deel uitmaakt van de productie-installatie;

  • b. een betekenende wijziging van de positionering van de turbines;

  • c. een betekenende wijziging van de ashoogte van de turbines, of

  • d. een wijziging van het type turbine.

Artikel 4

Een verzoek om ontheffing gaat vergezeld van:

 • a. een toelichting die voldoende inzichtelijk maakt wat de invloed van de wijziging op de in artikel 3, eerste lid, genoemde aspecten is, en

 • b. een gewijzigde windenergie-opbrengstberekening, indien van toepassing.

Artikel 5

Een overeenkomstig artikel 4 ingediend verzoek om ontheffing wordt toegewezen indien de minister niet afwijzend zou hebben beslist op de subsidieaanvraag indien de desbetreffende wijziging daarin reeds bij indiening verwerkt zou zijn geweest.

Artikel 6

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 10 april 2016. Indien het kavelbesluit betreffende kavel I of kavel II, bedoeld in artikel 1 van de Regeling windenergie op zee 2015, in werking treedt na 10 april 2016, treedt deze beleidsregel in werking op het tijdstip waarop het kavelbesluit dat als laatste in werking treedt, in werking treedt.

Artikel 7

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 maart 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp