Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gooise Meren 2016[Regeling vervalt per 05-04-2021.]

Geldend van 05-04-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 maart 2016, nr. BOACAT2016/013, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Gooise Meren

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Gooise Meren van 18 februari 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 05-04-2021]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 05-04-2021]

De personen, werkzaam in de functie van handhaver B, medewerker handhaving III, respectievelijk handhaver C, medewerker handhaving IV, in dienst van de gemeente Gooise Meren, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 05-04-2021]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 05-04-2021]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 05-04-2021]

Artikel 6 [Vervallen per 05-04-2021]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7 [Vervallen per 05-04-2021]

  • 1 Het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Gooise Meren brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 05-04-2021]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9 [Vervallen per 05-04-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gooise Meren 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 maart 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T