Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet luchtvaart en Luchtvaartwet (invoering nieuw normen- en handhavingstelsel luchthaven Schiphol)

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet luchtvaart te wijzigen in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol, dat leidt tot een betere verdeling van de wettelijk toegestane geluidruimte, terwijl een gelijkwaardige bescherming van de omgeving wordt geboden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IV

  • 1 Het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing ten aanzien van de wijze van vaststelling van de gebieden bedoeld in artikel 8.5, vijfde lid, van de Wet luchtvaart in een luchthavenbesluit waarvan het ontwerp ter inzage is gelegd voor dat tijdstip.

  • 2 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 9 maart 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de dertigste maart 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur