Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling Tijdelijke Subsidieregeling Journalistieke Innovatie ronde 11 2016[Regeling vervallen per 31-08-2016.]

Geldend van 01-04-2016 t/m 30-08-2016

Regeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van 15 maart 2016, nr. 25819, tot vaststelling van een Tijdelijke Subsidieregeling Journalistieke Innovatie ronde 11 2016

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 8.15a van de Mediawet 2008;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen [Vervallen per 31-08-2016]

Artikel 1. Te subsidiëren activiteiten en kosten [Vervallen per 31-08-2016]

 • 1 Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de versterking en vernieuwing van de journalistiek in Nederland subsidie verstrekken voor activiteiten die betrekking hebben op nieuwe of nieuwe combinaties van of met bestaande journalistieke producten, diensten, platforms of modellen om journalistieke informatie te selecteren, produceren, cureren, distribueren, verkopen of presenteren.

 • 2 Voor subsidieverstrekking komen slechts kosten van de subsidieontvanger in aanmerking die rechtstreeks verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en die gemaakt zijn na het besluit tot subsidieverlening.

 • 3 Het Stimuleringsfonds kan nadere richtlijnen omtrent de aard van de kosten en de activiteiten vaststellen. Deze richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl.

Hoofdstuk 2. Trainingsprogramma [Vervallen per 31-08-2016]

Artikel 2. Indienen van een project-idee [Vervallen per 31-08-2016]

 • 1 Een ieder kan bij het Stimuleringsfonds een projectidee indienen volgens de richtlijnen gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl.

 • 2 Een projectidee wordt ingediend uiterlijk 20 april 2016

 • 3 Een door het Stimuleringsfonds aangewezen onafhankelijke expertcommissie adviseert de indieners van projectideeën over de ingediende projectideeën op de punten 1. Journalistiek karakter; 2. Innovatief karakter; 3. Haalbaarheid.

 • 4 De expertcommissie wordt benoemd door het bestuur van het Stimuleringsfonds en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf onafhankelijke experts die deskundig zijn op één of meerdere van de in het derde lid en in artikel 1, eerste lid, genoemde punten

 • 5 Indien een lid van de expertcommissie een belang heeft in een te beoordelen projectidee wordt het commissielid uitgesloten van de beoordeling van het betreffende projectidee.

 • 6 Een advies van de expertcommissie over een projectidee is vrijblijvend en ten bate van de indiener. Een ieder die een project-idee heeft ingediend staat het vrij om ook een subsidieaanvraag in te dienen. Het advies van de expertcommissie speelt bij de beoordeling van die aanvragen geen rol.

 • 7 De expertcommissie kan tot maximaal 12 projectideeën selecteren voor een facultatief trainingsprogramma.

Hoofdstuk 3. Subsidieaanvraag [Vervallen per 31-08-2016]

Artikel 3. Subsidieaanvrager [Vervallen per 31-08-2016]

 • 1 Subsidie kan worden aangevraagd door de voor de desbetreffende activiteiten verantwoordelijke rechtspersoon of rechtspersonen dan wel rechtspersoon of rechtspersonen in oprichting, die in Nederland actief is of zijn en die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een subsidieaanvraag kan alleen worden ingediend als de aanvrager voorafgaand aan de aanvraag een projectidee heeft ingediend volgens de richtlijnen gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl

 • 2 In afwijking van het gestelde onder het eerste lid kan voor projecten tot maximaal € 50.000 subsidie worden aangevraagd door natuurlijke personen.

 • 3 Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt voor subsidieaanvragen boven de € 20.000 het matchingprincipe toegepast. Hierbij dient de subsidieaanvrager tenminste de helft van de geaccepteerde projectkosten boven de € 20.000,– voor eigen rekening te nemen dan wel door derden te laten meefinancieren. Bij subsidieaanvragen voor projecten tot een bedrag van € 20.000,– geldt het matchingprincipe niet.

Artikel 4. Subsidieaanvraag [Vervallen per 31-08-2016]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Een aanvraag wordt uitsluitend ingediend door middel van het invullen en ondertekenen van een door het Stimuleringsfonds vastgesteld aanvraagformulier volgens de op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl vermelde instructies, en omvat in ieder geval:

  • a. een activiteitenplan;

  • b. een begroting;

  • c. informatie waaruit blijkt dat de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en rechtspersoonlijkheid bezit dan wel bezig is deze te verkrijgen indien de aangevraagde subsidie hoger is dan € 50.000,–.

 • 3 Het activiteitenplan beschrijft nauwkeurig de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de te realiseren doelstellingen en wordt onderbouwd met een analyse van informatie op basis waarvan de aanvrager kennis over het plan heeft opgedaan en met een analyse van vergelijkbare plannen en ideeën en de daarmee behaalde resultaten.

 • 4 De haalbaarheid van het activiteitenplan dient te worden beschreven in termen van meerwaarde voor de gebruiker, de wijze waarop informatie over de gebruikers is verkregen, de schaalbaarheid van de activiteiten, de verkende mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen, de gevolgen voor de exploitatie en de effecten van de uitgevoerde activiteiten voor de eigen organisatie en voor andere partijen in de journalistieke sector, ook nadat de subsidieverlening is stopgezet.

 • 5 De begroting heeft een duidelijke relatie met de activiteiten die worden uitgevoerd, waarbij de begrotingsposten aan de beschrijving van de uitvoering van de activiteiten gekoppeld zijn.

 • 6 Het Stimuleringsfonds bevestigt binnen een week de ontvangst van een aanvraag.

 • 7 Het Stimuleringsfonds publiceert binnen zes weken na sluiting van de indientermijn op haar site www.svdj.nl wie een subsidieaanvraag heeft ingediend, met daarbij een samenvatting van de aanvraag.

Artikel 5. Termijn indiening aanvraag [Vervallen per 31-08-2016]

Aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling worden ingediend in één ronde. Aanvragen worden ingediend uiterlijk 19 juni 2016.

Hoofdstuk 4. Subsidieverlening [Vervallen per 31-08-2016]

Artikel 6. Subsidieplafond [Vervallen per 31-08-2016]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is per ronde als bedoeld in artikel 5 € 400.000 beschikbaar.

 • 2 Als in deze ronde na subsidieverlening het voor die ronde beschikbare bedrag niet geheel is gebruikt, kan het resterende deel gereserveerd worden ter besteding aan de doelen van het Stimuleringsfonds.

 • 3 Per aanvraag kan subsidie in de vorm van een uitkering worden verstrekt voor ten hoogste een bedrag van € 100.000 en voor een periode van maximaal één jaar.

 • 4 In afwijking van het derde lid kan subsidie voor een hoger bedrag of voor een langere periode worden verstrekt als de activiteiten naar het oordeel van het Stimuleringsfonds van uitzonderlijk belang zijn voor innovatie in de gehele persbedrijfstak.

Artikel 7. Criteria verdeling bij subsidieverlening [Vervallen per 31-08-2016]

 • 1 Het Stimuleringsfonds beslist gelijktijdig op de aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • 1. gerichtheid op journalistieke producten, diensten of werkwijzen die journalistieke functies vervullen op het gebied van nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming;

  • 2. innovatief karakter, dat wil zeggen dat de activiteiten vernieuwingen tot stand brengen in inhoud en strekking, exploitatiewijze of vormgeving van journalistieke functies als nieuwsgaring, nieuwsduiding of opinievorming zodat de persverscheidenheid wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening;

  • 3. de haalbaarheid van het ingediende activiteitenplan.

 • 2 Het bestuur wijst voor elk van de drie genoemde criteria een score toe van 2, 4, 6 of 8 punten. Het gemiddelde van deze drie scores bepaalt de eindscore van de aanvraag. Op basis van deze eindscores wordt een rangorde gemaakt.

 • 3 Als op grond van de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, de in aanmerking komende aanvragen leiden tot overschrijding van een subsidieplafond, kan het Stimuleringsfonds op basis van de vastgestelde rangorde van de aanvragen een subsidie weigeren voor zover door de verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

 • 4 Bij een eindscore lager dan 6, kan het Stimuleringsfonds besluiten de aanvraag af te wijzen vanwege de onvoldoende kwaliteit, ook wanneer het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Artikel 8. Beslissing subsidieverlening [Vervallen per 31-08-2016]

 • 1 Het Stimuleringsfonds beslist binnen 6 weken na de sluiting van elke aanvraagronde, bedoeld in artikel 5, op de aanvragen die voor de desbetreffende aanvraagronde zijn ingediend.

 • 2 Het Stimuleringsfonds kan bekendmaken door wie een projectidee of aanvraag is ingediend en voor welk innovatieproject.

Hoofdstuk 4*. Verplichtingen subsidieontvanger [Vervallen per 31-08-2016]

Artikel 9. Medewerkings- en informatieplicht [Vervallen per 31-08-2016]

 • 1 Als subsidie wordt verstrekt aan een in oprichting zijnde rechtspersoon kan het Stimuleringsfonds bij de subsidieverlening de verplichting opleggen dat de subsidieontvanger binnen een redelijke termijn rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

 • 2 De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens het Stimuleringsfonds ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn het Stimuleringsfonds inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens het Stimuleringsfonds te voeren beleid.

 • 3 De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het Stimuleringsfonds van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

 • 4 De subsidieontvanger werkt mee aan overleg over en presentatie en publicatie van tussentijdse en eindresultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

 • 5 Aan een subsidie kan het Stimuleringsfonds de verplichting verbinden dat de subsidieontvanger in zijn bekendmakingen rondom het project het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek als subsidiegever vermeldt.

Hoofdstuk 5. Subsidievaststelling [Vervallen per 31-08-2016]

Artikel 10. Aanvraag tot vaststelling [Vervallen per 31-08-2016]

Binnen twee maanden na afloop van het project waarvoor subsidie is verleend, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in. De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenverslag en een financieel verslag.

Artikel 11. Financieel verslag en accountantsverklaring [Vervallen per 31-08-2016]

 • 2 De controleverklaring bevat tevens een oordeel over de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvanger.

 • 3 Het Stimuleringsfonds kan nadere verplichtingen opleggen in verband met de inrichting van het financieel verslag en de controleverklaring.

 • 4 Het eerste lid is niet van toepassing op subsidies waarvan het verleende subsidiebedrag € 50.000 of minder bedraagt.

 • 5 Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de subsidievaststelling een door hem aan te wijzen accountant een onderzoek laten instellen naar de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie.

Artikel 12. Activiteitenverslag [Vervallen per 31-08-2016]

 • 1 Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten, in het bijzonder: de gerealiseerde vernieuwingen en de effecten daarvan voor het eigen bedrijf, andere journalistieke actoren in de sector en de gebruiker en geeft inzicht over de voortzetting van de activiteiten na afloop van de projectperiode.

 • 2 De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.

 • 3 Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Hoofdstuk 6. Betaling [Vervallen per 31-08-2016]

Artikel 13. Betaling in gedeelten [Vervallen per 31-08-2016]

Bij subsidieverlening wordt bij wijze van voorschot ten hoogste 75 procent van het verleende subsidiebedrag verstrekt. Het voorschot wordt verstrekt in tranches die door het Stimuleringsfonds worden vastgesteld op basis van het activiteitenplan en de opgeleverde resultaten. De laatste tranche wordt pas uitgekeerd, nadat het project is afgesloten en daarover verantwoording is afgelegd zoals in het subsidiebesluit is vastgelegd. Op basis van die verantwoording kan het bestuur besluiten om het onder voorwaarden toegekende (maximale) subsidiebedrag te verlagen. Het bestuur kan het toegezegde bedrag niet verhogen.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen [Vervallen per 31-08-2016]

Artikel 14. Evaluatie [Vervallen per 31-08-2016]

Binnen 13 weken na de vervaldatum van de regeling, bedoeld in artikel 15, evalueert het Stimuleringsfonds de uitvoering van deze regeling.

Artikel 15. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-08-2016]

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 31 augustus 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek,

V.P. Kouwenhoven