Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016

Geldend van 25-03-2016 t/m heden

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016

§ 1. Algemeen

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder:

Artikel 2

 • 2 Het Zorginstituut verdeelt voor het kalenderjaar jaar 2016 een totaalbedrag van 77,484 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de Wlz-uitvoerders ten laste van het Fonds langdurige zorg.

§ 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2016

Artikel 3

 • 1 Het Zorginstituut stelt in maart 2016 voor iedere Wlz-uitvoerder, anders dan in de hoedanigheid van zorgkantoor, een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de besteedbare middelen voor het kalenderjaar 2016.

 • 2 Het Zorginstituut verdeelt het in artikel 2, tweede lid genoemde totaalbedrag ten behoeve van de voorlopige vaststelling van het beheerskostenbudget als volgt over de Wlz-uitvoerders:

  • a. een bedrag van 1,418 miljoen euro op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de Wlz;

  • b. een bedrag van 0,400 miljoen euro verdeeld over de twee Wlz-uitvoerders die geen zorgkantoorfunctie uitvoeren en ook geen deel uitmaken van een groter concern.

  • c. een bedrag van 75,666 miljoen euro op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de Wlz, waarbij verzekerden, die op 1 juli 2015 vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen.

Artikel 4

Ter voorlopige vaststelling van de beheerskostenbudgetten per Wlz-uitvoerder sommeert het Zorginstituut per Wlz-uitvoerder de ingevolge artikel 3 berekende bedragen. Het Zorginstituut rondt de beheerskostenbudgetten af op hele euro’s, waarbij het Zorginstituut bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.

Artikel 5

Voor de bepaling van het aantal verzekerden, bedoeld in artikel 3, onderdeel a en c, gebruikt het Zorginstituut de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2015 van de Wlz-uitvoerder. Deze opgave heeft de Wlz-uitvoerder in de tweede kwartaalstaat Wlz voor de Wlz-uitvoerder 2015 vermeld en dient te zijn voorzien van een bestuursverklaring.

Artikel 6

Indien een Wlz-uitvoerder zijn overige taken, bedoeld in artikel 4.4, tweede lid van het Besluit Wfsv, geheel of gedeeltelijk uitbesteedt, betaalt hij aan het zorgkantoor waaraan hij deze taken uitbesteedt per verzekerde een bedrag van 3,6939034 euro als vergoeding in de beheerskosten.

Artikel 7

Voor een nieuwe Wlz-uitvoerder, die geen rechtsopvolger is van een of meer bestaande Wlz-uitvoerders, kan het Zorginstituut uitgaan van andere dan in dit besluit genoemde verzekerdenaantallen.

§ 3. Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2016

Artikel 8

 • 2 Het Zorginstituut gaat voor de bepaling van het aantal verzekerden bij de definitieve vaststelling uit van de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2016 van de Wlz-uitvoerders, zoals deze staan vermeld in de tweede kwartaalstaat Wlz van de Wlz-uitvoerders.

 • 3 Het Zorginstituut gaat voor het in artikel 6, tweede lid berekende bedrag bij de definitieve vaststelling uit van het aantal Zvw-verzekerden per 1 mei 2016, waarbij de Zvw-verzekerden die per 1 mei 2016 ouder zijn dan 65 jaar dubbel tellen.

§ 4. Slot

Artikel 9

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Voorzitter Raad van Bestuur

A. Moerkamp