Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling regels scheepsrecyclinginrichtingen (uitvoering Verordening (EU) nr. 1257/2013, enz.)

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 maart 2016, nr. IENM/BSK-2016/45897, houdende vaststelling van regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG (PbEU 2013, L330) alsmede op de artikelen 9.5.2 en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • erkenning: erkenning van een scheepsrecyclinginrichting als bedoeld in artikel 14 van de Verordening;

  • scheepsrecyclinginrichting: een scheepsrecyclinginrichting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 7, van de Verordening;

  • Verordening: Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG (PbEU 2013, L330);

Artikel 2

De Minister van Infrastructuur en Milieu is de bevoegde autoriteit bedoeld in de artikelen 14 en 18 van de Verordening.

Artikel 3

De exploitant van een scheepsrecyclinginrichting kan een verzoek tot erkenning indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 4

Het is de exploitant van een scheepsrecyclinginrichting verboden te handelen in strijd met artikel 13, tweede lid, van de Verordening.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma