Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beleidsregels onderstand BES 2016

Geldend van 15-03-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 maart 2016, 2016-0000073360, tot vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, 6, 10, 12, eerste lid, 20, en 33 van het Besluit onderstand BES;

Besluit:

Artikel 1

Bij de beoordeling van aanvragen om onderstand of bij het verbinden van voorschriften aan het toekennen daarvan op grond van het Besluit onderstand BES worden de beleidsregels gebruikt die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels onderstand BES 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bij dit besluit behorende beleidsregels worden met de daarbij behorende bijlage ter inzage gelegd bij de RCN-unit Sociale Zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Kralendijk, 3 maart 2016

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

G. de Groot,

Hoofd RCN-unit SZW

Bijlage Beleidsregels

[Red: Ligt ter inzage bij de RCN-unit Sociale Zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]