Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenbesluit Commissie LIJ

Geldend van 15-03-2016 t/m heden

Besluit van 7 maart 2016, nr. 722434, houdende de vaststelling van een vergoeding voor de leden en de secretaris van de Commissie Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (Vergoedingenbesluit Commissie LIJ)

Artikel 1

  • 1 De leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding van 2,5% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met dien verstande dat aan de voorzitter een vergoeding per vergadering wordt toegekend van 130% van de hoogte van de vergoeding die per vergadering aan de leden wordt toegekend.

Artikel 2

De leden en de secretaris van de commissie ontvangen de maximale reiskostenvergoeding per kilometer zoals opgenomen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland. Indien de leden en de secretaris gebruik maken van het openbaar vervoer, ontvangen zij een vergoeding op grond van artikel 6 van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Commissie LIJ.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur