Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Gerechtsdeurwaarderswet (evaluatie functioneren Koninklijke Beroepsorganisatie [...] alsmede regeling enkele andere onderwerpen)

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Artikel I

[Red: Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel Ia

[Red: Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel IV

  • 2 Bij de toepassing van onderdeel a van het vorige lid blijven in geval van door Onze Minister verleende toestemming voor toevoeging aan meer dan twee gerechtsdeurwaarders totaal, alleen de twee eerst genomen nog geldende besluiten daartoe van kracht.

  • 3 De eed die door een toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder is afgelegd op grond van artikel 28 Gerechtsdeurwaarderswet zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel T tot en met Z, geldt als eed op grond van artikel 25c (nieuw) Gerechtsdeurwaarderswet voor zover de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder op grond van het eerste lid, onderdeel b, van dit artikel kandidaat-gerechtsdeurwaarder is geworden en als eed op grond van artikel 28 (nieuw) Gerechtsdeurwaarderswet voor zover de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder op grond van het eerste lid, onderdeel a, van dit artikel toegevoegd gerechtsdeurwaarder is geworden.

  • 5 Op een aanvraag tot benoeming als gerechtsdeurwaarder ingediend vóór de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E van deze wet, blijft, ook in de bezwaar- en beroepsprocedure, de Gerechtsdeurwaarderswet zoals deze luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van toepassing.

  • 6 Een verzoek tot toestemming voor toevoeging aan een gerechtsdeurwaarder ingediend vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel T tot en met Z, waarop nog niet onherroepelijk is beslist, wordt gelijkgesteld met een verzoek om toestemming voor toevoeging als kandidaat-gerechtsdeurwaarder indien niet aan de voorwaarden van artikel 27 (nieuw) Gerechtsdeurwaarderswet wordt voldaan, dan wel met een verzoek om toestemming voor toevoeging als toegevoegd gerechtsdeurwaarder.

Artikel IVa

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen