Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vrijstelling VectoMax 2016[Regeling materieel uitgewerkt per 28-08-2018.]

Geldend van 03-03-2016 t/m heden

Vrijstelling VectoMax 2016

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

gezien het verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2015, kenmerk 873563-144416-PG tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van de biociden VectoBacWG op basis van de werkzame stof Bacillus thuriengiensis israeliensis (Bti), VectoMax op basis van de werkzame stoffen Bacillus sphaericus (Bs) en Bacillus thuriengiensis israeliensis (Bti) en Aqua-K-Othrine op basis van de werkzame stof deltamethrin, ten behoeve van de bestrijding van de larven en adulten van exotische muggen;

gelet op artikel 46, eerste en tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

BESLUIT:

Artikel 1

In verband met de bestrijding van de larven van invasieve exotische muggen, wordt op grond van artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 43, eerste en tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, om in strijd te handelen met artikel 17, eerste, vijfde en zesde lid van verordening (EU) nr. 528/2012, in dit geval inzake het onder voorwaarden op de markt aanbieden en gebruiken van het biocide VectoMax.

Artikel 2

Ten behoeve van de bestrijding van de larven van invasieve exotische muggen is het op de markt aanbieden voor uitsluitend het hierna genoemde gebruik en het gebruik in de hierna genoemde omstandigheden toegestaan van het middel VectoMax:

uitsluitend in kunstmatige waterpartijen op en tot 500 meter rond autobandenbedrijven en in kleine waterbevattende objecten op en tot 500 meter rond volkstuincomplexen en begraafplaatsen.

Artikel 3

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, zijn de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beperkingen en voorschriften verbonden.

Artikel 4

De vrijstelling wordt verleend voor de periode van 180 dagen, die begint op 1 maart 2016.

Artikel 5

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking met ingang op de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling VectoMax 2016.

Dit besluit zal met bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Bijlage

Voorschriften en beperkingen voor gebruik VectoMax

Het middel mag alleen worden toegepast met geschikte handschoenen

De volgende zinnen dienen op het etiket te worden opgenomen:

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming

dragen.

P284: Adembescherming dragen.

Daarnaast dienen de volgende zinnen opgenomen te worden:

‘Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.’

‘Onbeschermde personen dienen niet aanwezig te zijn wanneer de behandeling plaatsvindt.’