Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit voortzetting Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering[Regeling materieel uitgewerkt per 27-02-2020.]

Geldend van 22-11-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 februari 2016, nr. 732603, houdende voortzetting van de Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering (Besluit voortzetting Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

 • 1 Er is een Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering.

 • 2 De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over specifieke juridische vraagstukken inzake de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

 • 3 De commissie wordt voortgezet voor de duur van twee jaren te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3

 • 1 De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • a. het hoofd van de sector Straf- en Sanctierecht van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • b. de programmamanager Versterking Prestaties Strafrechtketen van het ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • c. door de minister (her)benoemde leden.

 • 2 De (her)benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 3 De minister wijst een van de leden aan als voorzitter.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 5 De minister kan de leden ontslaan.

 • 6 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 4

 • 4 Wanneer een van de overige leden van de Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering een vergadering niet heeft bijgewoond, maar aan een tijdens deze vergadering vastgesteld advies wel zijn noodzakelijk zijnde bijdrage heeft geleverd, bedraagt de vergoeding de helft van het op grond van lid 2 te vergoeden bedrag.

Artikel 5

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de eventuele bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2016.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voortzetting Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur