Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit van het Vreemdelingenbesluit 2000 (invoering bijzondere procedurele [...] toename aantal asielaanvragen en enkele andere wijzigingen)

Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Besluit van 17 februari 2016 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, houdende de invoering van bijzondere procedurele bepalingen die kunnen worden toegepast in situaties waarin sprake is van een aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 december 2015, nr. 717478

Gelet op de artikel 37, eerste lid, van de Vw 2000;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 januari 2016, nr. W03.15.0450/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 februari 2016, nr. 732592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]

Artikel II

Artikel 3.109ca van het Vreemdelingenbesluit 2000 blijft buiten toepassing in zaken waarin het onderzoek naar de aanvraag ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit reeds is gestart.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 februari 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Uitgegeven de vierentwintig februari 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur