Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit landelijk commandant USAR.NL

Geldend van 04-02-2016 t/m heden

Besluit van de directeur Weerbaarheidsverhoging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 19-01-2016, nr. 712208, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de landelijk commandant USAR.NL (Mandaatbesluit landelijk commandant USAR.NL)

De directeur Weerbaarheidsverhoging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De commandant USAR.NL informeert de directeur Weerbaarheidsverhoging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onverwijld van een beslissing zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, van deze regeling.

Artikel 2

De commandant USAR.NL en de door hem aangewezen ambtenaren zijn bevoegd om namens de directeur Weerbaarheidsverhoging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op te treden als internationaal aanspreekpunt als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Instellingsbesluit USAR.NL.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016. Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit landelijk commandant USAR.NL.

De directeur Weerbaarheidsverhoging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

P. Gelton