Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. (verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2018.]

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Wet van 23 december 2015 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de effectiviteit van de handhaving door de Autoriteit Consument en Markt wenselijk is voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima te verhogen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Elektriciteitswet 1998.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Gaswet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Loodsenwet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Mededingingswet.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Postwet 2009.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Spoorwegwet.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Warmtewet.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet handhaving consumentenbescherming.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiƫntie.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. (implementatie richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas).]

Artikel XIV

Op een overtreding waarvoor op grond van de wet zoals die luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of van het betreffende onderdeel daarvan, een bestuurlijke boete kon worden opgelegd en die is begonnen voor het tijdstip waarop deze wet of het betreffende onderdeel daarvan in werking is getreden en is beƫindigd na dat tijdstip, blijft het recht van toepassing zoals dat gold onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip.

Artikel XV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 23 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de veertiende januari 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur