Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Veolia Transport Nederland B.V. 2016[Regeling vervalt per 16-01-2021.]

Geldend van 16-01-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 januari 2016 nr. BOACAT2016/005, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Veolia Transport Nederland B.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek Veolia Transport Nederland B,V. van 7 januari 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het parket CVOM en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 16-01-2021]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 16-01-2021]

De personen, werkzaam in de functie van het domein openbaar vervoer in dienst van Veolia Transport Nederland B.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 16-01-2021]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 16-01-2021]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 16-01-2021]

Artikel 6 [Vervallen per 16-01-2021]

  • 1 De directeur van Veolia Transport Nederland B.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 16-01-2021]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8 [Vervallen per 16-01-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Veolia Transport Nederland B.V. 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 januari 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T