Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werk beleid

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende regels over de salarisgarantie en salarissuppletie in het kader van het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk (Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werk beleid)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op

artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Berekeningswijze van de salarisgarantie en de salarissuppletie

 • 1 Onverminderd artikel 49gg, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement wordt de hoogte van de salarisgarantie en de salarissuppletie bepaald door het verschil tussen de berekeningsbasis van de oorspronkelijke functie en de berekeningsbasis van de functie waarin de voormalige VWNW-kandidaat is geplaatst binnen de sector Rijk of welke hij heeft aanvaard buiten de sector Rijk.

Artikel 3. Wijziging van de aanspraak op salarisgarantie en de salarissuppletie

 • 1 Indien het verschil tussen de berekeningsbasis van de laatstelijk door de VWNW-kandidaat vervulde functie en de berekeningsbasis van de functie waarin de voormalige VWNW-kandidaat is geplaatst binnen de sector Rijk kleiner wordt, vermindert de aanspraak op salarisgarantie en salarissuppletie naar evenredigheid.

 • 2 Indien het verschil tussen de berekeningsbasis van de laatstelijk door de VWNW-kandidaat vervulde functie en de berekeningsbasis van de functie die de voormalig VWNW-kandidaat heeft aanvaard buiten de sector Rijk kleiner wordt, vermindert de aanspraak op salarissuppletie naar evenredigheid.

 • 3 Indien het verschil tussen de berekeningsbasis van de laatstelijk door de VWNW-kandidaat vervulde functie en de berekeningsbasis van de functie waarin de voormalige VWNW-kandidaat is geplaatst binnen de sector Rijk of die hij buiten de sector Rijk heeft aanvaard, groter wordt, wijzigt de aanspraak op salarisgarantie en salarissuppletie niet.

 • 4 Indien de voormalige VWNW-kandidaat na plaatsing binnen de sector Rijk of aanvaarding van een functie buiten de sector Rijk aansluitend geplaatst wordt binnen de sector Rijk in een andere functie of een andere functie buiten de sector Rijk aanvaardt, behoudt hij aanspraak op salarisgarantie en salarissuppletie voor zover de berekeningsbasis in die functie kleiner is dan de berekeningsbasis in de oorspronkelijke functie, met dien verstande dat de salarisgarantie en de salarissuppletie de eerste toekenning niet overstijgen. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5 In afwijking van het derde lid, vermindert de aanspraak op salarisgarantie en salarissuppletie naar evenredigheid indien en voor zolang:

  • a. inhouding op het salaris plaatsvindt als gevolg van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte; of

  • b. inhouding op het salaris plaatsvindt als gevolg van disciplinaire straf, schorsing, buitengewoon verlof in verband met ouderschap, op grond van artikel 21a, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, buitengewoon verlof van lange duur of het opzettelijk nalaten dienst te verrichten, of hiermee vergelijkbare gronden.

Artikel 4. Gevolgen van een aanpassing van de arbeidsduur

 • 1 Bij een vermindering van de arbeidsduur op verzoek van de voormalige VWNW-kandidaat wordt voor het vaststellen van de hoogte van de salarisgarantie en salarissuppletie, de berekeningsbasis van de oorspronkelijke functie vermenigvuldigd met de nieuwe arbeidsduur gedeeld door de arbeidsduur behorende bij de oorspronkelijke functie.

 • 2 Bij een vermeerdering van de arbeidsduur van de voormalige VWNW-kandidaat wordt voor het vaststellen van de hoogte van de salarisgarantie en salarissuppletie, de berekeningsbasis van de nieuwe functie vermenigvuldigd met de arbeidsduur behorende bij de oorspronkelijke functie gedeeld door de arbeidsduur behorende bij de nieuwe functie.

Artikel 5. Verplichtingen van de voormalige VWNW-kandidaat ten aanzien van de salarisgarantie

 • 1 De voormalige VWNW-kandidaat die is geplaatst in een functie binnen de sector Rijk stelt zijn voormalige bevoegd gezag op de hoogte van wijzigingen in zijn arbeidsvoorwaarden die gevolg hebben voor de toekenning, het behoud of de hoogte van de salarisgarantie, onder gelijktijdige overlegging van documenten waaruit de wijzigingen in zijn arbeidsvoorwaarden blijken, waaronder indien van toepassing een verklaring van het nieuwe bevoegd gezag.

 • 2 De voormalige VWNW-kandidaat die een functie buiten de sector Rijk heeft aanvaard, stelt zijn voormalige bevoegd gezag bij de aanvraag van de salarisgarantie in kennis van de vaste inkomensbestanddelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, die bepalend zijn voor het vaststellen van de hoogte van de salarisgarantie, onder gelijktijdige overlegging van documenten waaruit de hoogte van die vaste inkomensbestanddelen blijkt, waaronder in ieder geval een verklaring van de nieuwe werkgever hieromtrent.

Artikel 6. Wijze van aanvraag van de salarissuppletie

 • 1 Een aanvraag voor salarissuppletie wordt binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de suppletie betrekking heeft ingediend bij het voormalige bevoegd gezag of bij een door dit bevoegd gezag aan te wijzen instantie, op een door of namens het bevoegd gezag te bepalen wijze.

 • 2 Het bevoegd gezag of de door het bevoegd gezag aangewezen instantie kan afwijken van het eerste lid, voor zover toepassing zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor de ambtenaar.

Artikel 7. Einde salarisgarantie en salarissuppletie

 • 1 De aanspraak op salarisgarantie en salarissuppletie vervalt met ingang van:

  • a. de datum waarop de voormalige VWNW-kandidaat de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt,

  • b. de datum waarop de voormalige VWNW-kandidaat na ontslag geen salaris ontvangt; of

  • c. de datum waarop de voormalige VWNW-kandidaat is overleden.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 april 2013.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werk beleid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok