Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn [...] via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))

Geldend van 18-01-2016 t/m heden

Wet van 2 december 2015 tot wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties te wijzigen ter uitvoering van Richtlijn nr. 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»)

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Wijziging van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1. Wet op de architectentitel

[Red: Wijzigt de Wet op de architectentitel.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel 1. Kadasterwet

[Red: Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel 2. Loodsenwet

[Red: Wijzigt de Loodsenwet.]

Artikel 3. Spoorwegwet

[Red: Wijzigt de Spoorwegwet.]

Artikel 4. Wet luchtvaart

[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel 5. Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

[Red: Wijzigt de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.]

Artikel 6. Wet zeevarenden

[Red: Wijzigt de Wet zeevarenden.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 1. Wet educatie en beroepsonderwijs

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel 2. Wet educatie en beroepsonderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel 3. Wet op de expertisecentra

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel 4. Wet op het primair onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 5. Wet op het primair onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet primair onderwijs BES.]

Artikel 6. Wet op het voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel 7. Wet op het voortgezet onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel 1. Advocatenwet

[Red: Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel 2. Wet beëdigde tolken en vertalers

[Red: Wijzigt de Wet beëdigde tolken en vertalers.]

Artikel 3. Wet College voor de rechten van de mens

[Red: Wijzigt de Wet College voor de rechten van de mens.]

Artikel 4. Gerechtsdeurwaarderswet

[Red: Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel 5. Wet op de Raad van State

[Red: Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Artikel 6. Wet op het notarisambt

[Red: Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel 7. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

[Red: Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1. Wet op de beroepen in de gezondheidszorg

[Red: Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 1. Overgangsrecht Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Artikel 5, vierde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op diegenen die op het moment van inwerkingtreding van deze wet beschikken over een ten aanzien van het door hen uit te oefenen beroep verleende erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

Artikel 2. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 2 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Uitgegeven de elfde december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur