Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015

Geldend van 30-12-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2015, 2015-0000305829, houdendede inrichting van de afdeling Budgetbeheer, secretariaat en bedrijfsvoering-SZI, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de afdeling Budgetbeheer, secretariaat en bedrijfsvoering-SZI (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015)

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. BSB-SZI: de afdeling Budgetbeheer, secretariaat en bedrijfsvoering-SZI van het ministerie;

 • b. teamleider van het team secretariaat-SZI: de functionaris die rechtstreeks ressorteert onder het hoofd van de afdeling Budgetbeheer, secretariaat en bedrijfsvoering-SZI.

§ 2. Organisatie en taken

Artikel 2

Onder BSB-SZI ressorteren twee organisatieonderdelen: het team Financieel beheer en bedrijfsvoering-SZI en het team secretariaat-SZI.

Artikel 3

 • 1 Het hoofd van BSB-SZI is tevens teamleider van het team Financieel beheer en bedrijfsvoering-SZI.

 • 2 De teamleider van het team secretariaat-SZI is verantwoordelijk voor de managementondersteuning van de directeur-generaal en de onder de directeur-generaal ressorterende organisatieonderdelen.

§ 3. Bevoegdheden ten behoeve van de directeur-generaal en de onder de directeur-generaal ressorterende organisatieonderdelen

Artikel 4

Aan de teamleider van het team secretariaat-SZI wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven, die betrekking hebben op de taken van BSB-SZI;

 • b. het paraferen van stukken waar BSB-SZI geen voortouw in heeft, met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door het hoofd van BSB-SZI afgedaan moeten worden.

Artikel 5

 • 1 De aangewezen beleidsmedewerker van de afdeling Werkgevers en Sociale Zekerheid buiten Europees Nederland van de directie Werknemersregelingen is gevolmachtigd om reisbescheiden te bestellen met een waarde van ten hoogste € 5.000,– per bestelling. Bij afwezigheid of verhindering van de aangewezen beleidsmedewerker wordt, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, deze bevoegdheid waargenomen door de aangewezen managementondersteuner van het team secretariaat-SZI.

 • 2 De aangewezen ondersteunend medewerkers van het team secretariaat-SZI zijn gevolmachtigd om kantoorartikelen en boeken te bestellen met een waarde van ten hoogste € 1.500,– per bestelling.

 • 3 De medewerkers van het team secretariaat-SZI zijn gevolmachtigd om attenties te bestellen met een waarde van ten hoogste € 200,– per bestelling.

Artikel 6

Doorverlening van bevoegdheden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming van het hoofd van BSB-SZI.

Artikel 7

Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van BSB-SZI worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door een aangewezen medewerker of de teamleider van het team secretariaat-SZI.

§ 4. Aanvullende bevoegdheden ten behoeve van BSB-SZI

Artikel 8

Aan de teamleider van het team secretariaat-SZI wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van BSB-SZI, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan het hoofd van BSB-SZI.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 9

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

C. van der Spek

hoofd Budgetbeheer, Secretariaat en Bedrijfsvoering SZI