Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Belastingplan 2016

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wet van 23 december 2015 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2016 wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit het vijfmiljardpakket en de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2016 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die uiterlijk met ingang van 1 januari 2016 in werking moeten treden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel Ia

Artikel 3.52a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de op dat artikel gebaseerde bepalingen, zoals dat artikel en die bepalingen luidden op 31 december 2015, blijven van toepassing ter zake van aanvragen die betrekking hebben op een periode vóór 1 januari 2016.

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXXII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXXIII

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XXXIV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel XXXV

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel XXXVI

Bij het begin van het kalenderjaar 2017 wordt artikel 35a van de Successiewet 1956 niet toegepast op het in artikel 33, onderdelen 5° en 7°, van die wet laatstgenoemde bedrag.

Artikel XXXVII

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel XXXVIII

Onze Minister zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de in artikel XXXV van het Belastingplan 2016 opgenomen wijzigingen van artikel 33 van de Successiewet 1956 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van die wijzigingen.

Artikel XXXIX

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel XL

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XLa

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XLI

[Red: Wijzigt de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.]

Artikel XLII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XLII0a

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XLIIa

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XLIII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XLIV

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XLV

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XLVI

[Red: Wijzigt de Invoeringswet fiscaal stelsel BES.]

Artikel XLVII

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]

Artikel XLVIII

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2015.]

Artikel XLVIIIa

[Red: Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2016.]

Artikel XLVIIIb

[Red: Wijzigt de Electriciteits- en gaswet.]

Artikel XLIX

Voor de toepassing van artikel 10.6bis van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2017 wordt het langetermijnrendement op onroerende zaken, aandelen en obligaties van het kalenderjaar 2016 gesteld op 4,25%, 8,25%, onderscheidenlijk 4,00%.

Artikel L

Artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag vindt bij het begin van het kalenderjaar 2016 geen toepassing op de bedragen, genoemd in artikel 59, eerste lid, onderdelen a en c, artikel 59, derde lid, en artikel 60, eerste lid, van die wet.

Artikel LI

Ingeval de samenloop van wetten die in 2015 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in een of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel LII

Artikel LIII

Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2016.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 23 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de dertigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur