Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 3 van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland;

Besluit:

Artikel 1

Het subsidieplafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor het kalenderjaar 2016 is € 29.237.223,– (zegge: negenentwintig miljoen tweehonderdzevenendertig duizend tweehonderddrieëntwintig euro), waarvan tenminste 70% bestemd is voor internationale coproducties

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 14 december 2015

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp

Directeur/ Bestuurder