Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Opheffingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van het bestuur van het CAK van 8 december 2015 houdende opheffing van de bezwaaradviescommissie (Opheffingsbesluit bezwaaradviescommissie Wtcg)

Het bestuur van het CAK,

Gelet op het bepaalde bij Wet van 4 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten, gepubliceerd bij Staatsblad 2014, nr. 259 en de daarin opgenomen bepalingen, in het bijzonder de artikelen XIII en XVI welke per 1 januari 2016 in werking treden, wordt het volgende besloten:

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In de besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Opheffing

De commissie in de zin van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals bedoeld in de motie van Eerste Kamerlid Klein Breteler c.s. en de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 20081 en is ingesteld bij Instellingsbesluit d.d. 10 januari 2011, gepubliceerd bij Staatscourant 2011, nr. 995 wordt middels dit besluit opgeheven.

Artikel 3. Overgangsbepalingen

Op bezwaarschriften gericht tegen besluiten die met inachtneming van artikel 3, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Afschaffingswet, uiterlijk 31 december 2015 zijn afgegeven, blijft het Instellingsbesluit d.d. 10 januari 2011, gepubliceerd bij Staatscourant 2011, nr. 995 van toepassing.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Opheffingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg.

, 8 december 2015

E. van den Brink,

Bestuursvoorzitter

  • ^ [1]

    Kamerstukken I, 2008–2009, 31 706, J en L.