Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2014[Regeling materieel uitgewerkt per 24-12-2017.]

Geldend van 24-12-2015 t/m heden

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2014

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2014 worden de bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

T. Livius

Directeur

Bestuur, Democratie en Financiën

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2014.

Nr.

Maatstaven

Bedragen in €

1

opcenten motorrijtuigenbelasting

-65,90

2

inwoners provincie

11,71

3b

inwoners landelijk gebied

2,25

4

oppervlak land

20,86

5

oppervlak water

30,14

7

gewogen weglengte

17.506,15

9

vast bedrag

12.631.516,58

10

inwoners groei

99,92

11

inwoners krimp

556,24

12

inwoners omgevingsadressendichtheid

11,47

13

jongeren

23,73

14

woonruimten

47,05

15

oeverlengte

89,09

16

oppervlakte ecologische hoofdstructuur groen

37,81

17

oppervlakte bedrijventerreinen

118,62

18

inrichtingen gevaarlijke stoffen

67.748,65

19

werkgelegenheid

1,97

20

stuwende werkgelegenheid

18.308,64