Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven Programmagegevens 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van het Commissariaat voor de Media houdende vaststelling van de vergoeding voor het uitbrengen van programmagidsen als bedoeld in artikel 2.139, zesde lid, van de Mediawet 2008 (Regeling tarieven Programmagegevens 2015)

Het Commissariaat voor de Media,

gelet op artikel 2.139 van de Mediawet 2008;

overwegende dat:

besluit:

Artikel 1

  • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.139, vijfde lid, van de Mediawet 2008 is het bedrag van de vergoeding, bedoeld in het tweede lid van dat artikel, voor zover het betreft afnemers die programmagidsen binnen Nederland uitbrengen:

    • a. voor gedrukte programmagidsen: € 0,006 voor elk afgezet exemplaar van een gedrukte programmagids;

    • b. voor elektronische programmagidsen die door middel van technische voorzieningen die de ontvangst van televisieprogramma’s op digitale wijze mogelijk maken, gevoed of verspreid worden: per maand per huishouden € 0,003 voor elke zodanige technische voorziening; en

    • c. voor overige elektronische programmagidsen: per jaar € 1.275 per elektronische programmagids.

Artikel 2

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als Regeling tarieven Programmagegevens 2015.

  • 3 Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat (www.cvdm.nl).

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

M. de Cock Buning

voorzitter

J. Buné

Commissaris