Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2015, kenmerk 868952-144025-WJZ, houdende een wijziging van de Regeling Jeugdwet, de Regeling langdurige zorg en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met het harmoniseren van regels inzake het budgetbeheer van de Sociale verzekeringsbank

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling Jeugdwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling langdurige zorg.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Wmo 2015.]

Artikel IV

Het recht zoals dat gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing ten aanzien van declaraties voor prestaties die zijn verricht voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur