Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit tijdelijke adviescommissie subsidiëring flexibel hoger onderwijs[Regeling vervallen per 01-08-2016.]

Geldend van 19-12-2015 t/m 31-07-2016

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2015, nr. HO&S 853512, tot instelling van de Tijdelijke adviescommissie subsidiëring flexibel hoger onderwijs (Instellingsbesluit Tijdelijke adviescommissie subsidiëring flexibel hoger onderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling commissie [Vervallen per 01-08-2016]

Er is een Tijdelijke adviescommissie subsidiëring flexibel hoger onderwijs.

Artikel 3. Taak [Vervallen per 01-08-2016]

De commissie heeft tot taak:

Artikel 4. Leden [Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. Drs. W.J. Breebaart, tevens voorzitter;

  • b. Mevrouw dr. D. Joosten-ten Brinke;

  • c. Prof.dr. A.F.M. Nieuwenhuis;

  • d. Prof. dr. P.R.J. Simons;

  • e. Dr. J.G. Uijterwijk;

  • f. Prof. drs. R. Wagenaar.

 • 2 De leden van de commissie nemen deel aan de beraadslagingen en besluitvorming zonder last of ruggespraak.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

Artikel 5. Werkwijze [Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is. Het kan daarbij gaan om experts op de relevante onderwerpen, inclusief, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 6. Vergoeding [Vervallen per 01-08-2016]

 • 2 De leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfskosten op de voet van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 7. Kosten van de commissie [Vervallen per 01-08-2016]

De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan de kosten voor vergaderingen.

Artikel 8. Informatieplicht [Vervallen per 01-08-2016]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 9. Verantwoording [Vervallen per 01-08-2016]

De commissie biedt de minister een rapportage aan waarin verslag wordt gedaan van de beoordelingen van subsidieaanvragen, de resultaten van de beoordeling van de afzonderlijke aanvragen en de onderbouwing van de beoordeling en rangschikking van de afzonderlijke aanvragen. De rapportage is zodanig dat de toekenning van scores en de onderbouwing daarvan transparant is.

Artikel 10. Geheimhouding [Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 De commissie neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

 • 2 De commissie zorgt ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie, geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

Artikel 11. Openbaarmaking [Vervallen per 01-08-2016]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 12. Archiefbescheiden [Vervallen per 01-08-2016]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na 6 januari 2016 of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende de werkzaamheden over aan het archief van de directie FM&ICT van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 13. Inwerkingtreding en vervaldatum [Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2015.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 augustus 2016.

Artikel 15. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als : Instellingsbesluit tijdelijke adviescommissie subsidiëring flexibel hoger onderwijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker