Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Ontslagregeling, enz. (Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 25, 2015-0000300381, tot wijziging van de Ontslagregeling en de Regeling UWV ontslagprocedure in verband met de Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen

Artikel I. Wijziging van de Ontslagregeling

[Red: Wijzigt de Ontslagregeling.]

Artikel II. Wijziging van de Regeling UWV ontslagprocedure

[Red: Wijzigt de Regeling UWV ontslagprocedure.]

Artikel III. Overgangsrecht

Artikel 11, eerste lid, van de Ontslagregeling, zoals dat luidde op 31 december 2015 blijft van toepassing op een verzoek om:

  • a. toestemming voor de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat voor 1 juli 2016 is ingediend indien de peildatum, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Ontslagregeling, gelegen is voor 1 januari 2016;

  • b. ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat op of na 1 juli 2016 is ingediend omdat de toestemming, bedoeld in onderdeel a, is geweigerd.

Artikel IV. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher