Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen

Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van informatieverstrekking voor de vaststelling van het budget.

Artikel 1. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op Regionale Ambulancevoorzieningen (categorienummer: 240).

Artikel 2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel het stellen van regels over de informatie die regionale ambulancevoorzieningen moeten aanleveren ten behoeve van de vaststelling van het budget. Deze regels hebben betrekking op de inhoud van de informatie zelf, de wijze waarop deze moet worden aangeleverd en de termijnen waarbinnen dat dient te geschieden.

Artikel 3. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 4. Te verstrekken informatie Regionale Ambulancevoorzieningen

 • 1 Regionale ambulancevoorzieningen zijn – in hun hoedanigheid van gebudgetteerde instelling – overeenkomstig de beleidsregel ‘Regionale ambulancevoorziening’ van jaar t-1 verplicht om jaarlijks ten behoeve van de nacalculatie een opgave van de definitief overeengekomen afspraken vóór, doch uiterlijk 1 juli van het jaar t de opgave van de definitief overeengekomen afspraken van jaar t-1 aan de NZa te verstrekken.

 • 2 Regionale ambulancevoorzieningen zijn – in hun hoedanigheid van gebudgetteerde instelling – overeenkomstig de beleidsregel ‘Regionale ambulancevoorziening’ van jaar t verplicht om jaarlijks ten behoeve van het vaststellen van het opbrengstverschil een definitieve (werkelijke) opgave van de opbrengsten (gedeclareerde tarieven) aan de NZa te verstrekken. De opbrengsten bestaan uitsluitend uit de declaraties van zorgprestaties die ter dekking van het budget dienen. De opbrengsten bevatten niet de verrekenbedragen. Regionale ambulancevoorzieningen zijn verplicht de NZa deze definitieve (werkelijke) opgave van de opbrengsten van jaar (t-1) vóór, doch uiterlijk 1 juli van het jaar (t) te verstrekken.

 • 3 Voor de definitieve opgaven bedoeld in het eerste en tweede lid moet verplicht gebruik worden gemaakt van het hiertoe bestemde formulier, dat door de NZa beschikbaar wordt gesteld.

 • 4 De definitieve (werkelijke) opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

  • 1. het volledig ingevulde digitale formulier met de volgende bijlagen:

   • een digitale versie van het ondertekende formulier;

   • een ondertekeningsdocument bij het formulier van de regionale ambulancevoorziening en/of verzekeraar;

   • een goedkeurende accountantsverklaring (zie ook artikel 5);

   • een digitale versie van de jaarrekening jaar t-1.

   Eventuele extra vermeldingen op het ondertekende formulier zijn niet geldig en worden niet meegenomen in de besluitvorming.

Artikel 5. Accountantsverklaring

De regionale ambulancevoorzieningen zijn verplicht er zorg voor te dragen dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de te verstrekken gegevens en inlichtingen bedoeld in artikel 4, tweede lid, bevestigt overeenkomstig de wijze als beschreven in het door de NZa vastgestelde Controleprotocol ‘Opbrengsten voor regionale ambulancevoorzieningen’. Het controleprotocol is te vinden op de website van de NZa (www.nza.nl).

Artikel 6. Wijze van verstrekking

De in artikel 4 genoemde formulieren zijn beschikbaar gesteld op het digitale portaal van de NZa (https://toegang.nza.nl). Zorgaanbieders dienen de in dit artikel bedoelde informatie in te dienen via het formulier op dit portaal.

Artikel 7. Gebrekkige aanlevering

 • 1 Van een gebrekkige aanlevering is sprake indien de in artikel 4 bedoelde informatie onjuist, onvolledig, niet, of niet tijdig wordt aangeleverd.

 • 2 Van een onjuiste of onvolledige aanlevering is sprake, indien de in artikel 4 bedoelde informatie weliswaar binnen de geldende indieningstermijnen is verstrekt, maar niet heeft plaatsgevonden overeenkomstig de eisen die hieraan zijn gesteld in deze regeling, de beleidsregel ‘Regionale Ambulancevoorziening’ van jaar t, of in de toepasselijke formulieren. Bij een onjuiste of onvolledige aanlevering stelt de NZa de zorgaanbieder tenminste eenmaal in de gelegenheid – kosteloos en zonder verdere gevolgen – alsnog binnen een nader te stellen termijn over te gaan tot aanlevering van de juiste, respectievelijk volledige, informatie.

 • 3 Van geen of niet tijdige aanlevering is sprake indien na het verstrijken van de geldende indieningstermijnen geen, of alsnog een aanlevering van de in artikel 4 genoemde informatie is ontvangen. Bij de beoordeling of sprake is van een niet tijdige aanlevering is niet relevant of de informatie onjuist, onvolledig of compleet is. Voor deze gevallen wordt een separaat en nader in te vullen handhavingstraject vastgesteld. Daarbij wordt ook bepaald in welk geval welk handhavingsinstrument (aanwijzing, boete, last onder dwangsom, etc.) wordt ingezet.

Artikel 8. Intrekking oude regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten Regionale Ambulancevoorzieningen’, met kenmerk NR/CU-723, ingetrokken.

Deze regeling vervangt de reeds vastgestelde maar nog niet in werking getreden regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen’ met kenmerk NR/CU-735.

Artikel 9. Overgangsbepaling

De regeling 'Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten Regionale Ambulancevoorzieningen', met kenmerk NR/CU-723, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen’.

Raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

Voorzitter Raad van Bestuur