Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelwet SZW 2016[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2018.]

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Wet van 25 november 2015 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel II. Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III. Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel IV. Arbeidsomstandighedenwet

[Red: Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel V. Arbeidstijdenwet

[Red: Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Artikel VI. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel VIa. Cessantiawet BES

[Red: Wijzigt de Cessantiawet BES.]

Artikel VII. Kaderwet SZW-subsidies

[Red: Wijzigt de Kaderwet SZW-subsidies.]

Artikel VIII. Participatiewet

[Red: Wijzigt de Participatiewet.]

Artikel IX. Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel X. Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel Xa. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel XI. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES.]

Artikel XII. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

[Red: Wijzigt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.]

Artikel XIII. Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel XIV. Wet arbeid vreemdelingen

[Red: Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel XV. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XVI. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XVII. Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XVIII. Wet flexibel werken

[Red: Wijzigt de Wet flexibel werken.]

Artikel XIX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XXI. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel XXII. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]

Artikel XXIII. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten.]

Artikel XXIV. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

[Red: Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]

Artikel XXV. Wet ongevallenverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet ongevallenverzekering BES.]

Artikel XXVI. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XXVII. Wet op het kindgebonden budget

[Red: Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]

Artikel XXVIII. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XXIX. Wet studievoorschot hoger onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet studievoorschot hoger onderwijs.]

Artikel XXX. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

[Red: Wijzigt de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.]

Artikel XXXI. Wet vereenvoudiging regelingen UWV

[Red: Wijzigt de Wet vereenvoudiging regelingen UWV.]

Artikel XXXII. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XXXIII. Wet ziekteverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet ziekteverzekering BES.]

Artikel XXXIV. Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXXV. Eenmalige aanpassing bedragen [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel XXXVI. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.

Artikel XXXVII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2016.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 25 november 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Uitgegeven de tiende december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur