Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit maximale afwikkelingsvergoedingen binnenlandse debetkaarttransacties

Geldend van 09-12-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 1 december 2015, 2015-0000019207, directie Financiële Markten, houdende regels betreffende de vaststelling van de maximale afwikkelingsvergoeding voor betalingsdienstaanbieders voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten (Besluit maximale afwikkelingsvergoedingen binnenlandse debetkaarttransacties)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 3, derde lid, van Verordening (EU) nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (PbEU 2015, L 123);

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De gewogen gemiddelde maximale afwikkelingsvergoeding voor binnenlandse debetkaarttransacties, bedoeld in artikel 3, derde lid, tweede volzin, van verordening (EU) nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (PbEU 2015, L 123), bedraagt tot en met 8 december 2020 € 0,02 per transactie en geldt per betalingsdienstaanbieder.

 • 2 De gewogen gemiddelde afwikkelingsvergoeding voor binnenlandse debetkaarttransacties wordt berekend volgens de formule:

  Bijlage 256385.png

  waarbij wordt verstaan onder:

  n: het aantal binnenlandse debetkaarttransacties van een betalingsdienstaanbieder binnen een betaalkaartschema;

  IVi: de afwikkelingsvergoeding die toegepast wordt op transactie i in €;

  gi: de transactiewaarde van transactie i in €.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 december 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 9 december 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 9 december 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem