Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Fiscale verzamelwet 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wet van 25 november 2015 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten enkele wijzigingen van overwegend technische aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

Artikel 3.104, onderdeel p, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december 2015, blijft van toepassing op tegemoetkomingen krachtens artikel 2 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, zoals dat luidde op 31 december 2015.

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Belastingwet BES.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2015.]

Artikel XX

Artikel XXI

Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2015.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 25 november 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiƫn,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de tweede december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur