Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (wijzigen subsidiebedrag en tarieven voor 2016)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk 870579-144154-III-LZ, houdende wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in verband met het wijzigen van het subsidiebedrag en de tarieven voor 2016

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11.1.5 van de Wet langdurige zorg;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.]

Artikel II

In afwijking van artikel 2.1, tweede lid, van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt een aanvraag ten behoeve van 2016 uiterlijk ontvangen binnen vier weken na publicatie van deze regeling in de Staatscourant.

Artikel III

In afwijking van artikel 4.1 van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling kan het Zorginstituut na ontvangst van de aanvraag ten behoeve van 2016 ambtshalve voorschotten verstrekken.

Artikel IV

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn