Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de algemeen directeur voor de Dienst [...] Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Geldend van 14-01-2017 t/m heden

Besluit van de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering van 17 november 2015, nr. 531, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de algemeen directeur voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

De algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de algemeen directeur: de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering;

 • b. de Chief Financial Officer: de Chief Financial Officer van de Dienst ICT Uitvoering, tevens directeur financiën en inkoop;

 • c. de directeuren: de directeuren van de Dienst ICT Uitvoering;

 • d. het DT-Dienst ICT Uitvoering: het DT van de Dienst ICT Uitvoering bestaande uit het collectief van onder a tot en met c bedoelde functionarissen;

 • e. de divisiemanagers: de divisiemanagers van de Dienst ICT Uitvoering;

 • f. de teamleiders: de teamleiders van de Dienst ICT Uitvoering;

 • g. de clusterleiders: de clusterleiders van de Dienst ICT Uitvoering;

 • h. de cryptobeheerders: de cryptobeheerder en de plaatsvervangend cryptobeheerder van de Dienst ICT Uitvoering;

 • i. de machtigingenbeheerders eHerkenningsmiddelen: de machtigingenbeheerders eHerkenningsmiddelen van de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken;

 • j. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

Aan de algemeen directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen waarover binnen het DT-Dienst ICT Uitvoering geen overeenstemming bestaat;

 • b. aangelegenheden:

  • 1°. ten aanzien waarvan de algemeen directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een lid van het DT-Dienst ICT Uitvoering aan de algemeen directeur ter afhandeling worden voorgelegd.

Artikel 3

 • 1 Aan de Chief Financial Officer wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor

  aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 500.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de Chief Financial Officer wordt tevens, voor de onder hem ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen Nederland.

Artikel 4

 • 1 Aan de directeuren wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 500.000 per verplichting niet te boven gaat;

 • 2 Aan de directeuren wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen Nederland.

Artikel 5

 • 1 Aan de divisiemanagers van de Dienst ICT Uitvoering wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 249.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de divisiemanagers wordt voorts, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen Nederland.

Artikel 6

 • 1 Aan de teamleiders van de Dienst ICT Uitvoering wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 99.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de teamleiders wordt voorts, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen Nederland.

Artikel 7

 • 1 Aan de clusterleiders van de Dienst ICT Uitvoering wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 24.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de clusterleiders wordt voorts, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen Nederland.

Artikel 7a

Aan de cryptobeheerders wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 7b

Aan de medewerkers die door de machtigingenbeheerders eHerkenningsmiddelen zijn geautoriseerd wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het afnemen van digitale overheidsdiensten op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 500 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 8

 • 1 De uit dit besluit voor een directeur voortvloeiende bevoegdheden gaan bij afwezigheid over op een door die directeur aangewezen divisiemanager of teamleider.

 • 2 De uit dit besluit voor een divisiemanager voortvloeiende bevoegdheden gaan bij afwezigheid over op een door die divisiemanager aangewezen teamleider.

 • 3 De uit dit besluit voor een teamleider voortvloeiende bevoegdheden gaan bij afwezigheid over op een andere teamleider.

 • 4 De uit dit besluit voor een clusterleider voortvloeiende bevoegdheden gaan bij afwezigheid over op een andere clusterleider.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2015.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de algemeen directeur voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 november 2015

W.J. Zwalve

de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering