Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft

Geldend van 02-03-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 16 november 2015, 2015-0000018447, directie Financiële Markten, houdende regels inzake het gebruik van de risicoindicatoren bij het berekenen van risicoscores van banken ten behoeve van het depositogarantiestelsel (Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft)

Artikel 2

 • 1 De risicoscore van een bank, bedoeld in bijlage C van het besluit, wordt berekend aan de hand van de waarde op toetsmoment (t) van de volgende indicatoren, bedoeld in die bijlage, alsmede de indicator in het tweede lid:

  • a. voor de dimensie kapitalisatie: hefboomratio;

  • b. voor de dimensie kwaliteit van de activa: risicogewogen activa gedeeld door totale activa;

  • c. voor de dimensie bedrijfsmodel en management: rendement op activa;

  • d. voor de dimensie potentiële verliezen voor het depositogarantiestelsel: gegarandeerde deposito’s gedeeld door totale activa.

 • 2 Voor de dimensie liquiditeits- en financieringsprofiel wordt als indicator gebruikt: liquiditeit gedeeld door totale activa.

 • 3 Voor de toepassing van de indicatoren, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verstaan onder:

  • a. hefboomratio: hefboomratio als bedoeld in bijlage X, templatenummer 45, templatecode C 45.00, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

  • b. risicogewogen activa: risicogewogen activa als bedoeld in bijlage II, templatenummer 2, templatecode C 02.00, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

  • c. totale activa: totale activa als bedoeld in bijlage III, templatenummer 1.1, templatecode F 01.01, van de uitvoeringsverordening kapitaalvereisten;

  • d. netto-inkomsten: de som van de netto-inkomsten in het kwartaal waarin het toetsmoment (t) valt en de drie daaraan voorafgaande kwartalen, te bepalen op basis van de netto-inkomsten als bedoeld in bijlage III, templatenummer 2, templatecode F 02.00, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

  • e. liquiditeit: het op grond van artikel 108 van het Besluit prudentiële regels Wft maandelijks aangehouden bedrag aan liquiditeit.

Artikel 3

De score op de risicoindicatoren, bedoeld in artikel 2, wordt als volgt genormaliseerd en gewogen, met dien verstande dat de genormaliseerde risicoscore niet lager is dan 0 en niet hoger is dan 1:

Risicoindicator

Bereik

Normalisatie

Weging

ondergrens

(risicoscore = 0)

bovengrens

(risicoscore = 1)

   

Hefboomratio

6%

3%

(6% – hefboomratio) / (6% – 3%)

0,125

Liquiditeit / totale activa

100%

0%

1 – (liquiditeit / totale activa)

0,125

Risicogewogen activa / totale activa

0%

100%

Niet van toepassing

0,50

Rendement op activa

0,2%

0%

(0,2% – rendement op activa) / 0,2%

0,125

Gegarandeerde deposito’s / totale activa

0%

100%

Niet van toepassing

0,125

Artikel 4

Een bank wordt ingedeeld in een risicocategorie als bedoeld in bijlage C van het besluit overeenkomstig de volgende tabel:

Gemiddelde risicoscore

Risicocategorie

< 0,3

I

0,3 – < 0,45

II

0,45 – < 0,60

III

≥ 0,60

IV

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Implementatiebesluit depositogarantiestelsel in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de dag waarop het Implementatiebesluit depositogarantiestelsel in werking treedt, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem