Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling huurtoeslaggrenzen 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 november 2015, nr. 2015-0000662614, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2016)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, na overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 19, vierde lid, en 27, eerste, derde, vierde, vijfde en zesde lid, van de Wet op de huurtoeslag, en artikel 2a, vierde lid, van het Besluit op de huurtoeslag;

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag en het Besluit op de huurtoeslag

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Besluit op de huurtoeslag.]

§ 2. Vaststelling van bedragen en factoren ingevolge de Wet op de huurtoeslag

Artikel 3

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, is:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 15 400;

  • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 19 925;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 16 900;

  • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 22 625.

Artikel 4

De factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

huishoudens

factor-a

factor-b

Eenpersoons

0,000000720374

0,002180910066

Meerpersoons

0,000000410057

0,002089580094

Eenpersoonsouderen

0,000001040487

-0,005595475431

Meerpersoonsouderen

0,000000618093

-0,005109221721

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling huurtoeslaggrenzen 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok