Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling transparantie contracteerproces Wlz[Regeling vervallen per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Transparantie contracteerproces Wlz

Ingevolge artikelen 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en artikel 4.2.2. van de Wet langdurige zorg (Wlz) is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van transparantie rondom het contracteerproces.

Artikel 1. Reikwijdte [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in de Wlz.

Deze regeling is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon, indien en voor zover deze persoon een of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, Wlz.

Artikel 2. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2017]

 • zorgkantoorregio:

  De regio waarvoor een Wlz-uitvoerder op grond van artikel 4.2.4, tweede lid van de Wlz is aangewezen;

 • b. overeenkomst:

  Door Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder gesloten overeenkomst ten aanzien van het leveren van zorg waarop Wlz-verzekerden aanspraak hebben op grond van de artikelen 3.1.1., 3.1.2 van de Wlz, de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven;

 • c. budgetverzoek:

  Een gezamenlijke of eenzijdige tariefaanvraag als bedoeld in artikel 52 Wmg;

 • d. budgetronde:

  Door de NZa vastgestelde data voor indiening van tariefaanvragen.

Artikel 3. Transparantie van modellen van overeenkomsten [Vervallen per 01-01-2017]

Een Wlz-uitvoerder maakt voorafgaand aan de onderhandelingen over een overeenkomst bekend volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt.

Artikel 4. Transparantie financieel beslag overeenkomsten [Vervallen per 01-01-2017]

Een Wlz-uitvoerder maakt aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de indiening van de tariefaanvragen de som bekend van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten.

Artikel 5. Intrekking oude regel [Vervallen per 01-01-2017]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze nadere regel wordt de Regeling transparantie contracteerproces Wlz, met kenmerk CA-NR-1552 ingetrokken. Verder wordt de al wel gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Regeling transparantie contracteerproces Wlz met kenmerk CA-NR-1652, vervangen door de onderhavige nadere regel bij inwerkingtreding van deze laatst genoemde nadere regel.

Artikel 6. Overgangsbepaling [Vervallen per 01-01-2017]

De Regeling transparantie contracteerproces Wlz, met kenmerk CA-NR-1552, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling transparantie contracteerproces Wlz’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur