Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verbeteren werking inschrijving koop van registergoed in de openbare registers)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wet van 30 september 2015 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers te verbeteren

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te wijzigen teneinde de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel II

Deze wet is niet van toepassing op een beslag op als bedoeld in artikel 475h, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, gelegd voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 30 september 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de vijfde november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur