Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 oktober 2015, nr. WJZ/831752 (6806) houdende vaststelling van de tarieven van rijksarchiefbescheiden (Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 19 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Bij het in rekening brengen van kosten als bedoeld in de artikelen 14 en 18, zesde lid, van de Archiefwet 1995 zijn de in de bijlage opgenomen tarieven van toepassing.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage

Nummer

Omschrijving reproductie

Toelichting

1

zwart-witkopie A4 zelfbediening

0,20

 

2

zwart-witkopie A3/folio zelfbediening

0,30

 

3

zwart-witkopie A4 opdracht

0,50

 

4

zwart-witkopie A3/folio opdracht

0,60

 

5

kleurkopie A4 zelfbediening

0,60

 

6

kleurkopie A3/folio zelfbediening

1,20

 

7

kleurkopie A4 opdracht

0,90

 

8

kleurkopie A3/folio opdracht

1,50

 

9

Zwart-wit kopie A2-A0

15,00

 

10

kleurkopie A2-A0 Kleur

20,00

 

11

microfilmprint A4 zelfbediening

0,80

 

12

microfilmprint A3 zelfbediening

1,20

 

13

microfilmprint A4 opdracht

1,50

 

14

microfilmprint A3 opdracht

2,00

 

15

microfilmprint A2 opdracht

3,00

 

16

afschrift/uittreksel akte/bijlagen BS

12,10/21,70

Legesbesluit akten BS

17

afschrift/uittreksel akte overig

12,10

Op basis van Legesbesluit akten BS

19

scans in opdracht

 

Opzoek- en onderzoekskosten

20

scanprint A4/A3 in opdracht

 

Tarief conform tarieven kopie

21

Opzoekkosten vanaf een kwartier

 

Op basis van maximaal schaal 5

22

Onderzoek vanaf een kwartier

 

Op basis van maximaal schaal 10