Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tot verlenen van volmacht t.b.v. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

Geldend van 03-11-2015 t/m heden

Besluit tot verlenen van volmacht t.b.v. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

De Minister van Defensie, Commandant der Strijdkrachten

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. PCDS:

    Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten;

  • b. volmacht:

    bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2

Aan de PCDS wordt volmacht verleend om een Protocol van Overdracht tussen Stichting Koninklijk MilitairHistorisch Museum in liquidatie, Koninklijke Stichting Defensiemusea en de Staat der Nederlanden, overeenkomstig het ontwerp van het Protocol, gedateerd 7 september 2015, en alle overige documenten, welke naar zijn mening benodigd of wenselijk zijn voor het functioneren van Koninklijke Stichting Defensiemusea (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: de verzelfstandigingsovereenkomst, de beheerovereenkomst en bijbehorende bruikleenovereenkomsten) te ondertekenen, en voorts alle andere rechtshandelingen te verrichten (daaronder begrepen het aanbrengen van tekstuele wijzigingen van ondergeschikte betekenis), die hij in verband met de hiervoor bedoelde rechtshandeling(en) nuttig en/of nodig acht.

Artikel 3

De PCDS kan de aan hem verleende bevoegdheden niet doorverlenen aan een onder hem ressorterende functionaris.

Artikel 4

Een document dat krachtens volmacht wordt ondertekend bevat aan het slot de volgende formule:

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Voor deze,

De Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

... handtekening

... naam van de ondertekenaar

Artikel 5

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 oktober 2015

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert