Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlenging besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor asielzoekers uit gebieden [...] en Zuid-Somalië die onder controle staan van Al-Shabaab[Regeling vervalt per 30-10-2016.]

Geldend van 31-10-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 oktober 2015, nr. 687033 tot verlenging van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit gebieden uit Centraal- en Zuid-Somalië die onder controle staan van Al-Shabaab

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 43, eerste lid, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 30-10-2016]

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, voor asielzoekers afkomstig uit gebieden uit Centraal- en Zuid-Somalië die onder controle staan van Al-Shabaab, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met een jaar.

Artikel 2 [Vervallen per 30-10-2016]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze vreemdelingen voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3 [Vervallen per 30-10-2016]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing indien artikel 1 F van het Vluchtelingenverdrag van toepassing is, of indien artikel 30, eerste lid, artikel 30a, eerste lid, onder a, b, c of e of artikel 30 c van de Vreemdelingenwet 2000 van toepassing zijn, of indien de aanvraag op grond van artikel 3.105c of 3.105e van het Vreemdelingenbesluit 2000 kan worden afgewezen.

Artikel 4 [Vervallen per 30-10-2016]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant, en werkt terug tot 20 oktober 2015.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff