Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling modellen keuringsrapport 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling modellen keuringsrapport 2016

Artikel 1

Het model keuringsrapport als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2

De modellen vervangend keuringsbewijs als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt vastgesteld overeenkomstig:

Artikel 3

 • 1 De achterzijde van bijlage 1, 2a en 2b is blanco en mag niet van schrifttekens of afbeeldingen worden voorzien.

 • 3 Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende adviespunten worden genoteerd:

  • a. ac1: er is een band aanwezig met een profieldiepte van 1,6 tot en met 2,5 mm;

  • b. ac2: er is een schokdemper aanwezig die lekkage vertoont;

  • c. ac3: er is een roestschade aanwezig (grootte van 1,5 tot en met 2,0 E of meer dan 15% dikteafname);

  • d. ac4: er is een stuur- of fuseekogel aanwezig met een slijtagespeling kleiner of gelijk aan 1,0 mm;

  • e. ac5: zichtbare mechanische delen van het remsysteem vertonen verregaande slijtage.

 • 4 Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende reparatieadviespunten worden genoteerd:

  • a. ra1: het airbag- en/of gordelspansysteem functioneert niet naar behoren;

  • b. ra2: onderdelen, niet zijnde onderdelen van het brandstofsysteem, het remsysteem, de stuurbekrachtiging of het veersysteem, vertonen overmatige olielekkage.

 • 5 Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende opmerkingen worden genoteerd:

  • a. op1: afgedekt onderdeel niet gecontroleerd;

  • b. op2: controle alle brandstoffen niet mogelijk.

Artikel 4

 • 1 Met een model keuringsrapport als bedoeld in artikel 1 van deze regeling wordt gelijkgesteld een geldig bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2009/40/EG1 heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.

 • 2 Met een vervangend model keuringsrapport als bedoeld in artikel 2 van deze regeling wordt gelijkgesteld een door de RDW gewaarmerkte kopie van het reeds geregistreerde geldige bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig en waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2009/40/EG heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.

Artikel 5

De Regeling modellen keuringsrapport 2012, Stcrt. 2011, nr. 20174 van 10 november 2011 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen keuringsrapport 2016.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

 • ^ [1]

  Richtlijn nr. 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (PbEG L 141/12).