Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling Europees Instituut voor Bestuurskunde 2016[Regeling vervalt per 01-01-2021.]

Geldend van 01-11-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2015, nr. 2015-0000612713, houdende regels voor de subsidiëring van het Europees Instituut voor Bestuurskunde te Maastricht (Subsidieregeling Europees Instituut Bestuurskunde 2016)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. Instituut: de Stichting Europees Instituut voor Bestuurskunde.

Artikel 2

  • 1 De minister verstrekt aan het Instituut een subsidie ten behoeve van de realisering van de doelstelling van het Instituut zoals opgenomen in de statuten van het Instituut.

  • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 4

Het Instituut dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 30 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 5

  • 1 De minister verstrekt op de subsidie een voorschot van 100 procent van de voor dat jaar verleende subsidie.

  • 2 Het voorschot wordt binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening in één keer uitbetaald.

Artikel 6

  • 1 Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 1 mei 1997, nr. AB96/1462, wordt ingetrokken.

  • 2 Een subsidie die is verleend krachtens het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 1 mei 1997, nr. AB96/1462, wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 7

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2015.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Europees Instituut voor Bestuurskunde 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk