Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vrijstelling biociden invasieve exotische muggen najaar 2015[Regeling materieel uitgewerkt per 01-11-2017.]

Geldend van 07-10-2015 t/m heden

Vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden inzake de biociden VectoBacWG, VectoMax en Aqua-K-Othrine (Vrijstelling biociden exotische muggen najaar 2015)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

gezien het verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2015, kenmerk 832913-141069-PG tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van de biociden VectoBacWG op basis van de werkzame stof Bacillus thuriengiensis israeliensis (Bti), VectoMax op basis van de werkzame stoffen Bacillus sphaericus (Bs) en Bacillus thuriengiensis israeliensis (Bti) en Aqua-K-Othrine op basis van de werkzame stof Deltamethrin, ten behoeve van de bestrijding van de larven en adulten van exotische muggen;

gelet op artikel 46, eerste en tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

BESLUIT:

Artikel 1

In verband met de bestrijding van de larven en adulten van invasieve exotische muggen, wordt op grond van artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 43, eerste en tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, om in strijd te handelen met artikel 17, eerste, vijfde en zesde lid van verordening (EU) nr. 528/2012, in dit geval inzake het onder voorwaarden op de markt aanbieden en gebruiken van de biociden VectoBacWG, VectoMax en Aqua-K-Othrine.

Artikel 2

Ten behoeve van de bestrijding van de larven en adulten van invasieve exotische muggen is het op de markt aanbieden voor uitsluitend het hierna genoemde gebruik en het gebruik in de hierna genoemde omstandigheden toegestaan van:

  • a. de middelen VectoMax en VectoBac WG uitsluitend in kunstmatige waterpartijen op en tot 500 meter rond autobandenbedrijven en in kleine waterbevattende objecten op en tot 500 meter rond volkstuincomplexen en begraafplaatsen.

  • b. het middel Aqua-K-Othrine uitsluitend op en tot 200 meter rond autobandenbedrijven en op plekken waar adulte invasieve exotische muggen rusten.

Artikel 3

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, zijn de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beperkingen en voorschriften verbonden.

Artikel 4

De vrijstelling wordt verleend voor de periode, die loopt tot en met 1 november 2015.

Artikel 5

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking met ingang op de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling biociden invasieve exotische muggen najaar 2015.

Dit besluit zal met bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Bijlage

Voorschriften en beperkingen voor gebruik

VectoBacWG en VectoMax

De middelen mogen alleen worden toegepast met geschikte handschoenen

De volgende zinnen dienen op het etiket te worden opgenomen:

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming

dragen.

P284: Adembescherming dragen.

Daarnaast dienen de volgende zinnen opgenomen te worden:

‘Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.’

‘Onbevoegden mogen niet aanwezig zijn in de ruimten waar de behandeling plaatsvindt.’

Aqua-K-Othrine

De volgende zinnen dienen op het etiket te worden opgenomen:

Pictogram: GHS07

Signaalwoord: Waarschuwing

H-zinnen:

H302: Schadelijk bij inslikken.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-zinnen:

P280c: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P284: Adembescherming dragen.

P301+P310: NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

Milieuvoorschriften

Om aquatische organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat het middel via drift in oppervlaktewater komt of kan komen;

Om aquatische organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat het middel via afspoeling van verhard of onverhard oppervlak in oppervlaktewater komt of kan komen;

Het middel mag niet worden toegepast op plaatsen waar bijen, hommels en andere bestuivers actief naar voedsel zoeken.

Behandeld water niet lozen op de riolering of op het oppervlaktewater, maar behandeld water dient te worden verdampt of direct op de bodem te worden gebracht zonder risico's van afspoeling naar oppervlaktewater;

Het middel uitsluitend toepassen tot plekken zonder natuurwaarde, zoals bosschages op en rond particulier terrein of openbaar groen waar geen emissie naar water kan optreden.