Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. [...] naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 september, nr. IENM/BSK-2015/148123, tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 in verband met diverse aanpassingen, alsmede de aanpassing van enkele regelingen ten gevolge van de omvorming van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling taxibestuurders 2005.]

Artikel IV

Artikel I, onderdeel J, van deze regeling is alleen van toepassing op na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling begane feiten.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A en K, en II en III, die in werking treden met ingang van 1 oktober 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen