Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstellingsregeling uitrijden dierlijke meststoffen 2015 voor bedrijven met muizenschade[Regeling vervallen per 16-09-2015.]

Geldend van 01-09-2015 t/m 15-09-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 augustus 2015, nr. WJZ/15114479, houdende tijdelijke vrijstelling van artikel 4, derde lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Tijdelijke vrijstellingsregeling uitrijden dierlijke meststoffen 2015 voor bedrijven met muizenschade)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 64, tweede en derde lid, van de Wet bodembescherming en artikel 38, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 16-09-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 16-09-2015]

Artikel 3 [Vervallen per 16-09-2015]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 2, zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • a. het grasland behoort tot een bedrijf waarvan ten minste 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik was in 2014 ernstig is beschadigd als gevolg van vraat van dieren die in de graszode leven,

  • b. het grasland behoort tot een bedrijf waarvan de verwachte grasopbrengst van het beschadigde areaal ten minste 25% lager is dan wanneer geen vraat plaats zou hebben gevonden,

  • c. de schade, de oorzaak daarvan en de opbrengstderving zijn vastgesteld door het Faunafonds en vastgelegd in een rapport dat wordt bewaard in de administratie, bedoeld in artikel 32, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, van het bedrijf waartoe het grasland behoort en

  • d. het beschadigde areaal is opnieuw ingezaaid met gras.

Artikel 4 [Vervallen per 16-09-2015]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2015.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 16 september 2015.

Artikel 5 [Vervallen per 16-09-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling uitrijden dierlijke meststoffen 2015 voor bedrijven met muizenschade.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 augustus 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma