Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling sluiting luchtruim nationale herdenkingen

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling sluiting luchtruim nationale herdenkingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5.10, eerste lid onder a, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

Om redenen van openbare orde en veiligheid en ongewenste beïnvloeding van gebeurtenissen op de grond, wordt het uitoefenen van het burgerluchtverkeer verboden, jaarlijks op 4 mei, in de gebieden gelegen binnen een cirkel met een straal van 2 NM

 • a. beschreven om het geografische punt 52°22’00’’ NB en 004°54’00’’ OL (Amsterdam), vanaf de grond tot en met FL 55, van 18.55 tot 21.30 uur plaatselijke tijd en vanaf de grond tot en met FL 145 van 19.58 tot en met 20.03 uur plaatselijke tijd, in verband met de herdenking bij het Nationaal Monument;

 • b. beschreven om het geografische punt 51°57’30” NB en 005°35’30” OL (Rhenen), vanaf de grond tot en met FL 55, van 19.10 tot en met 20.40 uur plaatselijke tijd in verband met de herdenking op het Militair Ereveld Rhenen;

 • c. beschreven om het geografische punt 52°07’00” NB en 006°01’00” OL (Apeldoorn), vanaf de grond tot en met FL 55, van 14.00 tot 15.00 uur plaatselijke tijd, in verband met de herdenking op het ereveld van de Oorlogsgravenstichting in Loenen, en

 • d. beschreven om het geografische punt 52°24’00” NB en 004°37’00” OL (Bloemendaal), vanaf de grond tot en met FL 55, van 19.30 tot 20.30 uur plaatselijke tijd, in verband met de stille tocht naar de erebegraafplaats in Overveen.

Artikel 1a

 • 1 Om redenen van openbare orde en veiligheid en ongewenste beïnvloeding van gebeurtenissen op de grond, wordt het uitoefenen van het burgerluchtverkeer verboden, jaarlijks op 15 augustus, binnen het gebied gelegen binnen een cirkel van 2 NM beschreven om het geografisch punt 52° 55’ 49” NB 004° 17’ 33” OL (Den Haag) vanaf de grond of het water tot een hoogte van 3000 ft AMSL (914,4 m boven gemiddeld zeeniveau), van 12.00 tot en met 16.00 uur plaatselijke tijd, in verband met de herdenking bij het Indisch monument in Den Haag.

 • 2 Ceremoniële langsvluchten zijn jaarlijks op 15 augustus binnen het gebied en binnen de periode, genoemd in het eerste lid, toegestaan.

 • 3 De ceremoniële langsvluchten, bedoeld in het tweede lid, worden voorafgaand aangemeld door de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en uitgevoerd overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in deel 5 van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) Nr. 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010 (PbEU 2012, L 281).

 • 4 De routering en uitvoering van ceremoniële langsvluchten vinden plaats met inachtneming van beperking van geluidshinder.

Artikel 1b

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder NOTAM: Notice to Airmen, een bericht aan luchtvarenden gedistribueerd via een communicatienetwerk voor luchtverkeersdiensten met inlichtingen over de instelling, toestand of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, -dienstverlening, -procedure of -gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat personen die betrokken zijn bij de vluchtvoorbereiding en -uitvoering daarvan tijdig kennis nemen.

 • 2 Ter bescherming van militaire luchtvaartuigen die deelnemen aan ceremoniële langsvluchten, wordt het uitoefenen van het burgerluchtverkeer jaarlijks verboden, in de gebieden:

  • a. met de laterale grenzen van 50°51’47” NB 005°45’09” OL, 50°49’13” NB 005°58’27” OL, 50°45’30” NB 005°56’39” OL en 50°48’04” NB 005°43’22” OL, en verticaal begrensd van grondniveau tot een hoogte van 3.000 voet AMSL, ten behoeve van de Margraten Memorial Day op de militaire begraafplaats in Margraten, op de laatste zondag van de maand mei;

  • b. met een straal van 5 NM rondom het coördinaat 52°07’44.91” NB 005°16’45.78” OL, van grondniveau tot een hoogte van FL 90, ten behoeve van de Nationale Dodenherdenking op de voormalige vliegbasis Soesterberg, op 4 mei;

  • c. met een straal van 3 NM rondom het coördinaat 51°10’19” NB 005°59’34” OL, van grondniveau tot 3.000 voet AMSL, ten behoeve van de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond, op de eerste zaterdag van september.

 • 3 Het verbod, genoemd in het tweede lid, geldt slechts, indien dat per NOTAM bekend is gemaakt en gedurende de periode die in de NOTAM is genoemd.

 • 4 Een ceremoniële langsvlucht als bedoeld in het tweede lid wordt uitgevoerd overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in deel 5 van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010 (PbEU 2012, L 281).

 • 5 Onverminderd het vierde lid geldt voor een ceremoniële langsvlucht als bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, een minimumvlieghoogte van 150 meter boven de grond of het water (500 voet AGL).

Artikel 2

De verboden, genoemd in de artikelen 1, 1a en 1b, gelden niet voor spoedeisende helikoptervluchten uitgevoerd door of in opdracht van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten, trauma- of SAR-diensten.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot het moment van bekendstelling via de Notice to Airmen (NOTAM).

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sluiting luchtruim nationale herdenkingen.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos