Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Dienst Justis 2015

Geldend van 22-08-2015 t/m heden

Besluit van de algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 augustus 2015, nr. 670244, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Dienst Justis 2015)

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, aanhef en onder d, van het Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 aan de algemeen directeur Dienst Justis verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur van de sector Productie;

  • b. de directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid;

  • c. de directeur Ontwikkeling, voor zover het strategische programma’s betreft.

Artikel 2

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven , worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Als bevoegd, in verband met de uitvoering van de Garantstellingsregeling Curatoren 2012, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 3 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage, tot:

  • 1. het aangaan van een overeenkomst tot het garantstellen in een faillissement;

  • 2. het verhogen van het bedrag waarvoor de garantstelling is aangegaan door middel van een addendum bij de overeenkomst onder 1 genoemd;

  • 3. het besluit tot uitbetalen van het geheel of een deel van de garantstelling bij de afwikkeling van het faillissement.

Artikel 5

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Dienst Justis 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. Bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit liggen bij de Dienst Justis ter inzage.

De algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

C.A.J.F. Verheij

Bijlage 1

[Red: Ligt ter inzage bij de Dienst Justis.]

Bijlage 2

[Red: Ligt ter inzage bij de Dienst Justis.]

Bijlage 3

[Red: Ligt ter inzage bij de Dienst Justis.]